top of page

บทบาทของโรงเรียนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตามหลักการของ kaitiakitanga (แนวคิดเรื่องผู้ปกครองของเมารี) เรากำลังดำเนินการเพื่อแสดงความเป็นผู้นำในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภายในและภายนอก ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญมากมายในหลากหลายสาขา เราได้สร้างความแตกต่างโดยการดำเนินขั้นตอนเล็กๆ เช่น การส่งเสริมนิสัยที่ยั่งยืนในบุคลากรและนักศึกษา

bottom of page