top of page
Mikayla teacher 2.jpg

ภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรและบทเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปของเราออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณและให้ทางเลือกทางวิชาการและวิชาชีพแก่คุณมากขึ้นในอนาคต นอกจากการเรียนแล้ว คุณยังมีเวลาอีกมากในการชมและสำรวจนิวซีแลนด์

บทเรียนและหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

These options are subject to demand and may require minimum class numbers to run.
You can change options during your course if you wish.
The ‘skills’ option is automatically chosen for students if the other options are not available.

bottom of page