top of page
ข้อตกลง
สำหรับการขาย
 แน่นอนสิทธิ
โครงสร้างผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีก
ระหว่าง: Worldwide School Ltd บริษัทที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่โอ๊คแลนด์ ("The Provider")
และ:
("ผู้ค้าปลีก")
พื้นหลัง:
A. ผู้ให้บริการดำเนินการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
ข. ผู้ค้าปลีกขายบริการด้านการศึกษาให้กับนักเรียน
C. ข้อตกลงนี้บันทึกข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการจะขายสิทธิ์ในบทเรียนให้กับผู้ค้าปลีก
เงื่อนไขของข้อตกลงนี้
1. คำจำกัดความ
ในข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น:
“หลักปฏิบัติ” หมายถึง หลักปฏิบัติสำหรับการดูแลนักศึกษาต่างชาติที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ สามารถดูได้ที่ www.minedu.govt.nz/goto.international
“สิทธิ์ในหลักสูตร” หมายถึงตัวเลือกในการดำเนินการที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการเข้าร่วมหลักสูตรที่เสนอโดยผู้ให้บริการที่โรงเรียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียนของผู้ให้บริการ สิทธิ์ในหลักสูตรอาจรวมถึงบริการอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการจัดหาให้ เช่น ค่าที่พักและบริการรับส่งสนามบิน “ราคาซื้อ” หมายถึงราคาขายส่งที่ผู้ให้บริการแนะนำแก่ผู้ดูแลเป็นครั้งคราวตามราคาซื้อที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากผู้ค้าปลีกเพื่อการศึกษาสำหรับการขาย ของสิทธิหลักสูตร
“โรงเรียน” หมายถึง Worldwide School of English ดำเนินการโดยผู้ให้บริการในโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์
“เงื่อนไขการลงทะเบียนของผู้ให้บริการ” หมายถึงเงื่อนไขของการลงทะเบียนที่ใช้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมหลักสูตรที่โรงเรียน เนื่องจากผู้ให้บริการอาจกำหนดเงื่อนไขเหล่านั้นเป็นครั้งคราว
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ซื้อสิทธิในรายวิชาจากผู้ค้าปลีก
2. การขายและการซื้อ
2.1 ผู้ให้บริการตกลงที่จะขายและผู้ค้าปลีกตกลงที่จะซื้อสิทธิ์ในหลักสูตรตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้
3. ราคาซื้อ
3.1 ผู้ค้าปลีกจะชำระราคาซื้อสำหรับสิทธิในหลักสูตรตามรายการราคาขายส่งที่ผู้ให้บริการแจ้งแก่ผู้ค้าปลีก
3.2 ผู้ให้บริการจะจัดเตรียมใบกำกับภาษี GST ให้กับผู้ค้าปลีกสำหรับราคาซื้อสำหรับสิทธิในหลักสูตรที่ซื้อโดยผู้ค้าปลีก
3.3 ผู้ค้าปลีกจะต้องชำระราคาซื้อให้กับผู้ให้บริการอย่างน้อย 7 วันก่อนเริ่มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในหลักสูตร
3.4 ผู้ค้าปลีกจะต้องชำระราคาซื้อให้กับบัญชีของผู้ให้บริการตามที่ผู้ให้บริการแจ้ง
3.5 หากนักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนรายย่อยที่ผู้ค้าปลีกเรียกเก็บกับผู้ให้บริการโดยตรง ผู้ให้บริการจะเก็บค่าธรรมเนียมนั้นเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินสำหรับผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการอาจหักราคาซื้อที่ผู้ค้าปลีกต้องชำระสำหรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (และอาจหักเงินใด ๆ ที่เป็นหนี้โดยผู้ค้าปลีก) จากเงินที่ได้รับจากนักเรียนและจะส่งยอดคงเหลือไปยังผู้ค้าปลีก อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการจะไม่ส่งยอดคงเหลือหากนักเรียนถอนตัวจากหลักสูตรของตน และกฎหมายกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องคืนเงินที่ชำระที่ได้รับจากนักเรียน 
ลิงค์: Terms & Conditions
ลิงค์: นโยบายการคืนเงิน
4. สิทธิของหลักสูตร
4.1 ผู้ค้าปลีกจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทันทีที่ดำเนินการได้จริงก่อนเริ่มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจำนวนของสิทธิ์ในหลักสูตรและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ค้าปลีกประสงค์จะซื้อ ผู้ให้บริการจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สิทธิ์ของหลักสูตรที่ผู้ค้าปลีกร้องขอ
4.2 ผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่าผู้ค้าปลีกอาจขายต่อและมอบหมายสิทธิ์ในหลักสูตรที่ซื้อโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ
4.3 เมื่อผู้ให้บริการได้รับใบสมัครลงทะเบียนจากนักเรียนแล้ว ผู้ให้บริการจะ (หากมีที่ว่างในหลักสูตรและนักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการลงทะเบียนของผู้ให้บริการ) จัดเตรียมจดหมายตอบรับการลงทะเบียนของนักเรียนต่อผู้ค้าปลีก
5. ภาระผูกพันของผู้ค้าปลีก
5.1 ผู้ค้าปลีกตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องเกี่ยวกับโรงเรียน ค่าธรรมเนียม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนแก่นักเรียนในอนาคต เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาของผู้ค้าปลีกควรทำความคุ้นเคยกับข้อมูลที่ผู้ให้บริการให้มาอย่างครบถ้วน
5.2 ผู้ค้าปลีกยินยอมให้นักศึกษาทราบเงื่อนไขการลงทะเบียนของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับที่พักและนโยบายการถอนหลักสูตรและการคืนเงินของผู้ให้บริการ
5.3 ผู้ค้าปลีกต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อส่งเสริมและขายสิทธิ์ในหลักสูตร
5.4 ผู้ค้าปลีกตกลงที่จะแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับข้อกำหนดการย้ายถิ่นฐานที่ควบคุมการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ข้อมูลนี้มีอยู่ใน www.immigration.govt.nz
5.5 ผู้ค้าปลีกตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ผู้ค้าปลีกต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง และ/หรือฝ่าฝืนภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการภายใต้หลักปฏิบัติ สิทธิ์ในการซื้อสิทธิ์ในหลักสูตรจากผู้ให้บริการอาจถูกยกเลิกทันทีโดยผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการพิจารณาว่าผู้ค้าปลีกละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดหลักจรรยาบรรณ
6. การเลิกจ้าง
6.1 ข้อตกลงนี้อาจยุติได้ทุกเมื่อโดยผู้ให้บริการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาเจ็ดวันถึงผู้ค้าปลีก หลังจากการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ค้าปลีกจะต้องไม่ขาย ส่งเสริม หรือโฆษณาสิทธิของหลักสูตรหรือการเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ให้บริการหรือโรงเรียน
7. การชดใช้ค่าเสียหาย
7.1 ผู้ค้าปลีกชดใช้ค่าเสียหายและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ให้บริการจากต้นทุน ความสูญเสีย และความเสียหายทั้งหมด (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ที่ผู้ให้บริการอาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเลยของผู้ค้าปลีก (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ)
8. ทั่วไป
8.1 ไม่มีตัวแทน: ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้จะตีความว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของตัวการและตัวแทนระหว่างผู้ให้บริการและผู้ค้าปลีก
8.2 ข้อตกลงทั้งหมด: ข้อตกลงนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และทั้งหมดของคู่สัญญาและมีผลแทนการสื่อสาร การรับรอง หรือข้อตกลงก่อนหน้าใดๆ ระหว่างคู่สัญญาไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
8.3 กฎหมายที่ใช้บังคับ: ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของนิวซีแลนด์
8.4 เหตุสุดวิสัย: ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อตกลงนี้หรือความล้มเหลวใด ๆ ในการดำเนินการที่มีสาเหตุหรือเกิดจากการกระทำของพระเจ้า อุบัติเหตุ การนัดหยุดงาน สงคราม การก่อการร้าย การกระทำของหน่วยงานของรัฐ กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
ข้อตกลงส่วนลดสำหรับผู้ค้าปลีก
หมายเหตุนี้เป็นการยืนยันข้อตกลงส่วนลดสำหรับผู้ค้าปลีกที่เราจะมีให้คุณจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม Worldwide School จะให้ส่วนต่าง 25% แก่คุณสำหรับค่าเล่าเรียน RRP (รวมส่วนขยาย) ส่วนลดสำหรับผู้ค้าปลีกสามารถหักโดยผู้ค้าปลีกจากการชำระเงินให้กับผู้ให้บริการ มิฉะนั้น จะถูกส่งในวันที่ 20 ของเดือน 7 วันหลังจากนักเรียนเริ่มเรียน
ลงนามและในนามของ "ผู้ค้าปลีก"
arrow&v
Please provide the references from 2 schools that you work closely, preferably New Zealand institutions.
FIRST REFEREE
SECOND REFEREE

Thank you for submitting!

bottom of page